Akce pro tento týden

Penetrace a Kofola za 1 Kč

Penetrace a Kofola za 1 Kč

Ke každému balení Soudal penetrace 5L nyní Kofola Original 0,5L za 1 Kč!

Vyhledávání

hledat v produktech
hledat v dokumentech

Naše prodejny

Lovosice
Třebenická 4
Tel.: 604 290 771
Lovosice
Ústí nad Labem
Havířská ulice
Tel.: 604 290 772
Ústí nad Labem
Libochovice
Vrchlického ulice
Tel.: 604 290 773
Libochovice
Rakovník
Jiráskova 378
Tel.: 604 290 774
Tel.: 604 290 784
Rakovník
Teplice
Úprkova 950
Tel.: 604 290 775
Tel.: 604 290 781
Teplice
Roudnice nad Labem
Hochmanova ulice
Tel.: 604 290 777
Roudnice nad Labem
Bílina
5. května
Tel.: 604 290 779
Bílina

Poučení

Poučení

POUČENÍ
ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“)
(dále jen jako „Poučení“)


realizované ze strany kapitálové společnosti:
 
Stama a.s.
IČ: 40232701, se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1535,
Email: stama@stama.cz, www.stama.cz
společnost je plátcem DPH
dále jen jako „Společnost
 
a adresované všem potencionálním klientům Společnosti, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Kupní smlouvy se Společností ve vztahu ke zboží, které Společnost aktuálně nabízí v rámci svého elektronického katalogu zboží uveřejněného na adrese www.stama.cz, s tím, že tato kupní smlouva má být uzavřena prostřednictvím emailové komunikace (tj. prostřednictvím tzv. komunikace na dálku), dále jen jako „Kupní smlouva“.
 
Společnost tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního klienta (v souvislosti s Kupní smlouvou) o tom, že:
 
I.
-              Kupní smlouva bude spadat pod režim OZ (viz zejména ustanovení § 2079 a násl. a § 2158 a násl. OZ) a zároveň se bude řídit podmínkami pro uzavření Kupní smlouvy uveřejněnými na www.stama.cz;
-              Předmětem Kupní smlouvy bude zboží, které je Společností aktuálně nabízené v elektronickém katalogu zboží na adrese www.stama.cz (dále jen jako „zboží“);
-              Cena za zboží bude vycházet z elektronického katalogu Společnosti na www.stama.cz, ve znění platném ke dni zaslání poptávky klienta na uzavření kupní smlouvy;
-              Cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platnou právní úpravou, neboť Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty;
-              Cena za zboží je cenou konečnou v případě, že si klient na své náklady vyzvedne (včetně nakládky) zboží v kamenné prodejně Společnosti nebo ve skladu Společnosti – přesná adresa bude ujednána v rámci textu Kupní smlouvy;  
-              V ceně za zboží tedy nejsou zahrnuty náklady na dodání tohoto (zejména náklady na dopravu a na obaly, jsou – li tyto zapotřebí) do místa určeného klientem. Náklady na klientem objednané dodání zboží do místa určení budou účtovány zvlášť dle platného ceníku, který tvoří součást podmínek pro uzavření Kupní smlouvy – viz www.stama.cz;
-              Cena za zboží je splatná při převzetí zboží nebo předem - zálohově, na základě zálohového listu (v případě, že zboží má být dodáno Společností do místa určeného klientem);
-              Práva z případného vadného zboží, stejně jako podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí OZ (zejména viz ustanovení § 2165 a násl. OZ), přičemž Společnost bude mít povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce konkrétního zboží.    
 
II.
-         Klient má právo odstoupit od Kupní smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy,
-         Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy informovat Společnost formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu),
-         Klient může (avšak nemusí) použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
-         Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty,
-         V případě odstoupení od Kupní smlouvy klient ponese náklady za navrácení zboží, a to i když zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
Společnost vás zároveň výslovně poučuje o tom, že nebudete mít právo odstoupit od Kupní smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud předmětem Kupní smlouvy byla dodávka:
-         zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo pro jeho osobu,
-         zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
-         zboží v uzavřeném obalu, které klient z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
Dále nebudete mít právo odstoupit od případně objednané dopravy zboží, pokud byl se Společností sjednán konkrétní termín pro realizaci objednané dopravy.
 
S ohledem na právní jistotu Společnost uvádí, že pokud se klient (spotřebitel) rozhodne uzavřít smlouvu přímo v kamenné prodejně Společnosti, tak shora uvedené skutečnosti (výslovně pak skutečnosti uvedené pod bodem II.) nebudou na takto uzavřenou smlouvu dopadat.
     
III.
Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy (nutno vyplnit chybějící části textu):
__________________________________________________________________________________________
Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy
 
Adresát
Stama a.s.
se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02,
Email: stama@stama.cz
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy ze dne ___________, vztahující se ke zboží uvedenému na Kupní smlouvě č. __________ ze dne _____________, resp. na daňovém dokladu vydaném Společností pod č. ___________.  
 
Vaše jméno a příjmení: _____________
Vaše adresa: _____________________
Datum: ______________________
Váš podpis:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
__________________________________________________________________________________________
IV.
Klient - spotřebitel má právo (v případě vzniku spotřebitelského sporu se Společností) navrhnout mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Společnost může (avšak nemusí) souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením sporu; v případě nesouhlasu Společnosti bude spotřebitelský spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.
Klient (spotřebitel) má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Společnosti. V tomto směru Společnost odkazuje spotřebitele i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 
V Lovosicích, dne 1. 1. 2015
 
____________________________  
Stama a.s.
Ing. Josef Garabáš
člen představenstva

Nákupní košík

Položek: 0
Cena: 0,00 Kč
ISO 9001