Akce pro tento týden

Penetrace a Kofola za 1 Kč

Penetrace a Kofola za 1 Kč

Ke každému balení Soudal penetrace 5L nyní Kofola Original 0,5L za 1 Kč!

Vyhledávání

hledat v produktech
hledat v dokumentech

Naše prodejny

Lovosice
Třebenická 4
Tel.: 604 290 771
Lovosice
Ústí nad Labem
Havířská ulice
Tel.: 604 290 772
Ústí nad Labem
Libochovice
Vrchlického ulice
Tel.: 604 290 773
Libochovice
Rakovník
Jiráskova 378
Tel.: 604 290 774
Tel.: 604 290 784
Rakovník
Teplice
Úprkova 950
Tel.: 604 290 775
Tel.: 604 290 781
Teplice
Roudnice nad Labem
Hochmanova ulice
Tel.: 604 290 777
Roudnice nad Labem
Bílina
5. května
Tel.: 604 290 779
Bílina

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

verze I. 2015
kapitálové společnosti
Stama a.s.,
IČ: 40232701, se sídlem: v Lovosicích, Vančurova 815, PSČ 410 02,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddílu B., vložce číslo 1535
(dále jen jako „Společnost“)
  
I. Předmět /rozsah/účinnost podmínek 
 
Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „podmínky“) je vymezení základních podmínek na dodávky zboží, které je uveřejněno v elektronickém katalogu Společnosti na adrese www.stama.cz.
 
Provozovatelem internetových stránek www.stama.cz je Společnost.
 
Tyto podmínky spadají zejména pod režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“). V rámci OZ je pak rozlišováno mezi tím, zda klient je tzv. „spotřebitelem“ (když za spotřebitele je považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo zda je klient v postavení „podnikatele“ (když za podnikatele je považován každý člověk nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele).
 
Na kupní smlouvu uzavřenou mezi Společností a klientem (spotřebitelem) budou dopadat tyto podmínky, jakož i OZ (k tomu viz zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ tj. „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“) spolu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 
Na kupní smlouvu uzavřenou mezi Společností a klientem (podnikatelem) budou dopadat tyto podmínky a OZ.
 
V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek a/nebo konkrétní kupní smlouvy.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a jsou Společností interně označeny jako „verze I. 2015“. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit/doplnit anebo zcela nahradit novými podmínkami (dále jen jako „změna podmínek“). Každá změna podmínek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění těchto podmínek na www.stama.cz. Každá změna bude rovněž zohledněna v rámci interního číselného označení podmínek (např. v případě změny verze I. 2015, bude novelizovaná verze označena jako II. 2015).
 
Klient (v postavení kupujícího) potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami (a to v aktuálním znění těchto) pokaždé, když použije elektronický obchod Společnosti. Je v zájmu klienta vždy vycházet z aktuálního znění podmínek.
 
 
 
II. Způsob objednání/uzavření konkrétní kupní smlouvy
 
Na stránkách www.stama.cz je uveřejněný elektronický katalog zboží, jehož následný prodej má Společnost smluvený s jednotlivými dodavateli konkrétního zboží. Společnost si vyhrazuje právo uvedený katalog měnit dle svého uvážení. Společnost výslovně konstatuje, že uveřejnění elektronického katalogu není nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ. Společnost zároveň konstatuje, že až do okamžiku uzavření závazné kupní smlouvy (viz níže) nikterak negarantuje možnost dodávky zboží, o které zájemce projeví zájem; je tedy pojmově vyloučena odpovědnost Společnosti z titulu tzv. předsmluvní odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 OZ.
 
Pro zahájení elektronické komunikace se klient musí v první řadě zaregistrovat v databázi Společnosti, když v rámci příslušného digitálního formuláře vyplní následující údaje (poznámka: v případě jednorázového nákupu postačí, pokud klient sdělí Společnosti následující údaje, aniž by se musel registrovat v rámci databáze Společnosti):
             právnická osoba - název, sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail),
             podnikající fyzická osoba – jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail),
             nepodnikající fyzická osoba – jméno a příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail).
 
Podmínkou pro dokončení registrace je to, že klient projeví výslovný souhlas s těmito podmínkami.
Společnost si vyhrazuje právo okamžitě ukončit registrace klientům, kteří nesplňují alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo budou porušovat tyto podmínky.
 
V případě jednorázového nákupu (bez registrace), klient projeví souhlas s těmito podmínkami odesláním dále uvedené nezávazné poptávky. 
 
Klient (který se řádně zaregistroval nebo který sdělil shora uvedené údaje (v případě jednorázového nákupu) – viz shora) má v rámci internetových stránek www.stama.cz možnost vybrat si zboží z elektronického katalogu Společnosti a prostřednictvím příkazu „označit poptané zboží“ jej označit jako zboží, o které má zájem. Klient má možnost takto označené poptávané zboží libovolně odebírat, nebo přidávat, a to příkazem „aktualizovat poptané zboží“. Jakmile je množina poptaného zboží definitivní, má klient možnost zaslat Společnosti nezávaznou poptávku, a to příkazem „poptat“. Odeslání takovéto poptávky není považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ, nýbrž toliko za nezávazný podnět k uzavření konkrétní smlouvy.
 
Po odeslání nezávazné poptávky (a poté, co Společnost emailem potvrdí její přijetí) bude klient emailem kontaktován ze strany Společnosti, a to za účelem sdělení možnosti dodání poptaného zboží včetně konkrétních podmínek dodávky tohoto (zejména termín dodání zboží, dopravní náklady, obaly, časová působnost nabídky, atd.). V rámci prvního kontaktního emailu ze strany Společnosti bude zároveň zrekapitulována i poptávka klienta. Tento první kontaktní email obsahující rekapitulaci poptávky klienta a případné konkrétní podmínky dodávky poptaného zboží (případně zboží alternativního, nebude-li možné poptané zboží dodat) bude považován za závazný návrh Společnosti na uzavření konkrétní kupní smlouvy, který byl Společností realizován v důsledku nezávazné poptávky klienta.
 
Klient nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči Společnosti souhlas formou zaslání emailové zprávy; mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. Projev vůle klienta, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy. Odpověď klienta s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud Společnost bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.  Společnost však může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.  
 
Činí se tak nepochybným, že uzavření konkrétní kupní smlouvy bude realizováno výlučně formou emailové korespondence a tedy Společnost není povinná sdělovat klientovi (spotřebiteli) údaje ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 OZ.
 
Po uzavření kupní smlouvy poskytne Společnost klientovi (pokud je tento v postavení spotřebitele) v textové podobě (ve formátu pdf. a jako přílohu k emailové zprávě) kromě znění konkrétní kupní smlouvy i znění těchto podmínek.
 
III. Cena
 
Cena zboží je stanovena aktuálním elektronickým katalogem Společnosti uveřejněným na internetových stránkách www.stama.cz, a to ke dni zaslání poptávky klienta na uzavření kupní smlouvy. Společnost výslovně upozorňuje na to, že tato cena za zboží platí pouze pro zboží poptané klientem prostřednictvím internetových stránek www.stama.cz ve vztahu, ke kterému byla následně uzavřena mezi klientem a Společností kupní smlouva prostřednictvím emailové komunikace. Ceny zboží uvedené v elektronickém katalogu jsou konečné! Zahrnují daň z přidané hodnoty, jakož i všechny slevy prezentované na internetových stránkách Společnosti a mohou se na ně vztahovat pouze množstevní slevy dle případné zvláštní dohody mezi klientem a Společností.
 
V ceně zboží nejsou zahrnuty obaly a náklady na přepravu a vykládku zboží na místo určené klientem. Tyto náklady jsou účtovány klientovi zvlášť jako služba.
 
IV. Platební podmínky
 
Klient uhradí objednané zboží prostřednictvím jedné z nabízených možností:
 
  1. Hotově při předání a převzetí zboží v síti prodejen Společnosti.
  2. Hotově při předání a převzetí zboží zaslaného prostřednictvím zásilkové služby a dle podmínek zásilkové služby www.ppl.cz.
  3. Prostřednictvím bankovního převodu na účet Společnosti vedený u Komerční banky a.s., pobočka Lovosice, číslo účtu 257845471/0100, nebo také na účet Společnosti vedený u České spořitelny a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu 4439352/0800, na základě vystaveného zálohového listu v případě objednané dopravy zboží na místo určené klientem.
 
Na základě uzavřené Kupní smlouvy Společnost vystaví klientovi zálohový list, který není daňovým dokladem a pošle ho na adresu elektronické pošty (e-mail) zadanou při vyplnění poptávkového formuláře. Po zaplacení zálohového listu vystaví Společnost klientovi fakturu (daňový doklad) se všemi náležitostmi, kterou opět odešle prostřednictvím elektronické pošty, nebo ji klient obdrží při předání a převzetí zboží.
 
V. Slevy
 
Klientovi (který se řádně zaregistroval na internetových stránkách www.stama.cz a uzavřel kupní smlouvu ve smyslu těchto podmínek) bude poskytnuta sleva z  cen zboží uvedených v elektronickém katalogu Společnosti na www.stama.cz, při jednorázovém nákupu:
a) nad 25.000,- Kč bez DPH sleva 2 %,
b) nad 50.000,- Kč bez DPH sleva 5 %,
c) individuální sleva na poptávky převyšující uvedené limity.
 
Tyto slevy se nevztahují na zlevněné zboží a akční nabídky.
 
Výše dalších případných slev bude závislá na výši nákupů registrovaného klienta a bude se řešit individuálně.
 
VI. Výhrada vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 OZ
 
Sjednává se výhrada vlastnictví. Klient se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však přechází na klienta okamžikem převzetí zboží.  
 
VII. Dodací podmínky
 
Místem předání a převzetí zboží jsou prodejny Společnosti, nebo místo určení uvedené v kupní smlouvě, v případě využití dopravních služeb. Při předání zboží klientovi je Společnost povinna předat klientovi i doklady osvědčující množství, kvalitu, cenu zboží a datum předání klientovi. Klient je povinen potvrdit Společnosti při převzetí zboží odběr v daném množství, kvalitě, termínu a v dohodnuté ceně. Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta okamžikem převzetí zboží.
 
Možnosti odběru zboží:
1. Vlastní odběr zboží v síti prodejen Společnosti v Ústeckém a Středočeském kraji (Lovosice, Ústí nad Labem, Libochovice, Rakovník, Teplice, Děčín, Roudnice nad Labem, Bílina).
2. Dodání zboží nákladní dopravou ze skladů Společnosti na místo určení požadované klientem - cena se stanoví dle níže uvedeného ceníku služeb:
  • osobní auto - sazba 15 Kč/km bez DPH,
  • osobní auto s vlekem - sazba 25 Kč/km bez DPH,
  • nákladní auto bez vleku - sazba 30 Kč/km bez DPH,
  • nákladní auto s vlekem - sazba 35 Kč/km bez DPH,
  • skládání hydraulickou rukou - sazba 100 Kč/paleta bez DPH.
3. Doprava prostřednictvím zásilkové služby PPL, TopTrans, atd. - cena se stanoví podle aktuálních obchodních podmínek zásilkové společnosti.
4. Přímý závoz zboží od výrobce na stavbu zdarma, nebo za dohodnutý poplatek. I v tomto případě lze dohodnout skládání hydraulickou rukou.
 
Společnost sdělí (postačí telefonicky prostřednictvím sms, nebo emailem) klientovi předpokládanou hodinu příjezdu do místa určeného klientem. Klient se zavazuje zajistit, aby v takto sděleném čase bylo v místě určení personálně zajištěno převzetí zboží, včetně vykládky tohoto. Klient se zároveň zavazuje zajistit, že zboží bude vyloženo do 1h od příjezdu dopravce. V případě, že čekání dopravce Společnosti v místě vykládky určeném klientem na převzetí a vyložení zboží překročí 2 hodiny, má Společnost právo požadovat po klientovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou další započatou hodinu.
 
Společnost si vyhrazuje právo měnit ceny dopravného v závislosti na tržních podmínkách, avšak cena uvedená v kupní smlouvě bude cenou závaznou.
 
VIII. Záruka a reklamace
 
Na vady zboží a poskytnuté záruky se vztahují příslušná ustanovení českého právního řádu. Nárok na reklamaci může klient uplatnit korespondenčně a/nebo osobně v síti prodejen Společnosti. Reklamace zboží musí být vždy prováděny písemně, doloženy průkaznými materiály a bez zbytečného odkladu.
 
Práva z případného vadného zboží, stejně jako podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí OZ (zejména viz ustanovení § 2165 a násl. OZ), přičemž Společnost bude mít povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce konkrétního zboží.    
 
IX. Poučení klientů - spotřebitelů
 
Spotřebitelé akceptací těchto podmínek znovu stvrzují, že byli před zasláním nezávazné poptávky na uzavření kupní smlouvy poučeni ze strany společnosti ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 OZ.
 
X. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
 
-        Klient má právo odstoupit od Kupní smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy,
-        Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy informovat Společnost formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu),
-        Klient může (avšak nemusí) použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
-        Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty,
-        V případě odstoupení od Kupní smlouvy klient ponese náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
Společnost klienta zároveň výslovně poučuje o tom, že nebude mít právo odstoupit od Kupní smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud předmětem Kupní smlouvy byla dodávka:
-        zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo pro jeho osobu,
-        zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
-        zboží v uzavřeném obalu, které klient z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
Dále nebude mít klient právo odstoupit od případně objednané dopravy zboží, pokud byl se Společností sjednán konkrétní termín pro realizaci objednané dopravy.
Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti (na své náklady) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od této obdržel. Není-li možné zboží zaslat obvyklou poštovní cestou – jdou i náklady spojené s přepravou zboží k tíži klienta, když tento byl o tomto dopředu poučen. Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže klient zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost klientovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než jí klient zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.
Co se stavu zboží týče – klient odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Vratné obaly se vrací do místa odběru zboží do 90 dnů od nákupu zboží. Společnost fakturuje opotřebení vratných obalů (např. palety) dle podmínek jednotlivých výrobců.
 
XI. Omezení provozu www.stama.cz
 
Společnost může omezit nebo přerušit provoz internetových stránek na adrese www.stama.cz , a to na nezbytně nutnou dobu za účelem odstranění poruch či jiných vad, nebo z důvodu údržby či aktualizace těchto.
  
XII. Společná ustanovení
           
Komunikace mezi Společností a klientem se uskutečňuje zejména prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a případně (konzultačně) telefonicky.
 

Nákupní košík

Položek: 0
Cena: 0,00 Kč
ISO 9001